Спортен клуб Чемпиънс Фактори проведе обучение “Човешки права и междуполово равенство чрез спорт” в периода 03 – 07 Декември 2014г. в гр. Банско, България.
Обучение “Човешки права и междуполово равенство чрез спорт” обхвана 30 социални работници, младежки възпитатели, младежки лидери, учители, държавни служители, работещи с младежи, лишени отродителска грижа, от 18 до 30 годишна възраст. Обучението предаде неформални методи и спорт за насърчаване на разбирателство, уважение, грижа, самосъзнание.

Обучение “Човешки права и междуполово равенство чрез спорт” разви нови умения у участниците и показа нови възможности за работа в областта на образователната система, комуникация и развитие.

Цели:

– Да запознаване на участниците с неформалното образование, “Gender Matters” и “Compass” като образователни инструменти за насърчаване зачитането на човешки права и междуполово равенство;
– Да информира младите педагози как да интегрират обучението по човешки права в тяхната учебна програма и да им помогнем да изберат материали за начален етап.
– Да запознае участниците с възможностите на спорта като инструмент за взаимно разбирателство, борба с расизма и социалното изключване; да предостави практически спортни инструменти за насърчаване на разбирателство между деца, лишени от родителска грижа.

Обучението бе базирно на неформално образование, като конкретни методи, с които тренерите си служат, са взаимствани от Gender Matters и Compass (CoE). За да участниците бъдат въведени в темите на обучението, тренерите използваха различни работни сесии, кръгли маси, физически занимания, дискусии, дебати, ролеви игри и т.н.

Обучението допринесе за личностното и професионално развитие на участниците. Участниците се запознаха със следните:

– Борба с дискриминация по отношение на пол (мъжки/женски);
– Познания за Неформални образователни методи и техния начин на приложение;
– Взаимното разбирателство, толерантност, позитивизъм;
– Съвета на Европа и ЕвропейскаМладежка Фондация;
– Нови методологии за насърчаване на правата на човека, равенството между половете и спорта като образователно средство.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВИ С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ

Партньори

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВИ С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ

Намери повече

Пълна информация за проекта можете да намерите ТУК

Гледайте ВИДЕО от обучението

Координатор на проекта: Ширин Амин
e-mail: championsfactorybg@gmail.com