Чемпиънс Фактори е международна неправителствена организация, чиято цел е да внесе социална промяна чрез иновации в образованието, обучението, младежта, възрастните и спорта, осъществявайки обичайната си дейност в България, със седалище в столицата София.

Плановете за развитие на Чемпиънс Фактори са следните: 1) Разширяване на участието си в предоставянето на подкрепа чрез спорт на възрастни хора с увреждания (спортисти с увреждания, хора с физически увреждания, лица с интелектуални затруднения). Причината е, че през 2012 г. Чемпиънс Фактори започна да работи за справяне с тези социални проблеми. Днес един от основните проблеми в България е свързан с необходимостта от по-висока социална закрила за хората с увреждания.

Ето защо, докато спортът има стойност в живота на всеки, той е още по-важен в живота на човек с увреждания, защото:
– влиянието на спорта не само може да окаже въздействие върху физическото тяло, но и върху по-бързата интеграция на хората с увреждания в обществото;
– спортът учи на независимост;
– днес хората с увреждания трябва да имат възможност да участват както в състезателни така и в развлекателни спортове.

2) Насърчаване на участие в управлението и осъществяването на спортни събития за целевата група от възрастни (спортисти с увреждания; аматьори с увреждания), като средство за засилване на европейския мащаб, обхват и въздействие на неговите инициативи.

Чемпиънс Фактори, както на местно така и на по-широко национално ниво , подкрепя конкретни дейности, насочени към развитието на европейското измерение на спорта, чрез насърчаване на сътрудничеството между организации и НПО (програма за развитие на спорта 2020 (наричано по-долу „SDP 2020“).

3) Изграждане на сътрудничество и партньорство с европейските спортни организации с предишен опит в спортните дейности за възрастни хора с увреждания. Целта на това сътрудничество е укрепване на вътрешния капацитет на организацията чрез редовен обмен на информация / най-добри практики и разработване на съвместни проектни предложения в областта на възрастните.

Планираните проектни дейности в рамките на EDIT и свързаните с изпълнението му очаквани резултати в рамките Европейския план за развитие са:

1) Обучителен курс в Италия (Сасари), организирана от неправителствената организация Mine Vaganti, в която 6 обучители на изпращащата организация ще вземат участие в обучителен курс за знания и компетенции на социалните и правни спортове по въпросите на хората с увреждания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Обучителен курс в Ирландия (Дъблин), организирана от партньора NABA, в която 6 обучители на изпращащата организация ще вземат участие в обучителен курс по управление на спортни дейности за хора с увреждания и събития за целева група възрастни (спортисти с увреждания) инвалиди, наричани „EDIT“.

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Job shadowing, MVNGO, Сасари (Италия);

4) Job shadowing, NABA, Дъблин (Ирландия);

Двете Job shadowing срещи ще включват по двама (2) водещи служители на организацията кандидат в процеса на учене на работното място, обмен на знания и изграждане на партньорство. Всеки хостинг партньор ще приеме методологията на обучението и наставничеството, за да разработи Спортен ментор на хора с увреждания, който може да използва силата на спорта, за да осигури достъп на хората с увреждания до дейностите по социално включване.

Изпълнението на проекта EDIT ще се яви като движеща сила в процеса на професионално развитие на работещите в Champions Factory в областта на образованието за възрастни и по- специално спорт за атлети с увреждания, непрофесионални спортисти с увреждания.

Публикацията отразява гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за съдържащата се информация.

Related Projects